Fyzioterapia

Fyzioterapia nie je masáž!

Fyzioterapia (liečba prírodnými fyzikálnymi metódami) alebo rehabilitácia (znovunavrátenie) je zdravotnícka profesia, ktorá prostredníctvom pohybu a fyzikálnych podnetov ovplyvňuje, obnovuje, udržuje, vyvíja maximálnu pohyblivosť a funkčné schopnosti človeka pri ich strate, nevhodným zaťažovaním, úrazom, stárnutí atď...

Z pohľadu fyzioterapeuta je človek chápaný ako celok kde všetko so všetkým súvisí a preto fyzioterapia využíva znalosti zo všetkých odborov ( anatómia, fyziologia, kineziológia, psychológia, mechanika, ortopédia, neurológia atď.)

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Liečba smeruje k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky cvičenia a fyzikálnu terapiu.

Naša fyzioterapia zahŕňa kineziologický rozbor - komplexné vyšetrenie pohybového aparátu, odobratie anamnézy, stanovenie fyzioterapeutickej diagnózy, fyzioterapeutického plánu a vhodného liečebného postupu za stálej konzultácie s klientom.

V prípade predchádzajúcich vyšetrenia ( RTG, MR, CT...), či inej liečby je vhodné priniesť dokumentáciu so sebou k nahliadnutiu.